Termes i Condicions

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis. En cap cas està obligat a facilitar-nos. Les dades d'emplenament obligatori s'especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i una vegada finalitzi la citada relació es mantindran bloquejats el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L'enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que SERVEI ESTACIÓ S.A., ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

L'informem que les seves dades es podran cedir a empreses del grup de SERVEI ESTACIÓ S.A., i transferir a països fora de l'àmbit de l'Espai Econòmic Europeu, per motius de la infraestructura de sistemes de la informació de la companyia.

Mitjançant l'acceptació de la casella del formulari, vostè dóna el seu consentiment a l'enviament d'informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que, per a mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el responsable ho consideri oportú, i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

 

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  •  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  •  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 

El titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a SERVEI ESTACIÓ S.A., Carrer d’Aragó, 270-272, 08007 de Barcelona, referència: “Protecció de Dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l'adreça: servei@serveiestacio.com, posant en l'assumpte: “Protecció de Dades”.
     

Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.