Header Contacto

Seccion

Contactar

Pots enviar un missatge utilitzant aquest formulari general de contacte.

Les condicions d'us es troben a la nostre plana de Condicions d'Us.

Que a l'efecte del que esbleix la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza que les seves dades personals constin en un fitxer automatitzat gestionat per SERVICIO ESTACIÓN S.A., amb domicili a Barcelona, Carrer Aragó 270, per tal que pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i públicitat dels productes oferts al comerç per SERVICIO ESTACIÓN S.A., i per les empreses del grup. Sobre aquest fitxer, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer, a l'adreça indicada.